Responsive image
Responsive image

ŚWIATOWY PROJEKT POKOJU


Responsive image

10 lat


walki Wojciecha Siudmaka o budowę monumentu i promenady

Chronologia zdarzeń związanych z ponad dziesięcioletnimi staraniami Fundacji SIUDMAK ARKANA XXI na rzecz budowy
monumentu i promenady „Wieczna Miłość” w Wieluniu.

PRZEBIEG ZDARZEŃ
2004

 • 02.04.2004r. – uchwała Rady Miejskiej Wielunia nr XVIII/149/04 z dnia 02.04.2004 wyrażająca zgodę na wzniesienie pomnika „Wieczna Miłość” w Wieluniu.
 • 27.07.2004r . – decyzja nr 17/04 Starostwa Powiatowego o ustaleniu lokalizacji pomnika « Wieczna Miłość », która budowę tego pomnika uznaje za cel publiczny.
 • 09.08.2004r. – Burmistrz Wielunia użycza Fundacji działkę nr 95 obręb nr 8 w Wieluniu o powierzchni 4.000m² w celu umożliwienia wzniesienia na niej pomnika wg projektu Wojciecha Siudmaka „Wieczna Miłość”, jako pierwszego etapu Światowego Projektu Pokoju.
 • 12.10.2004r . Starosta Wieluński zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę Fundacji, na jej wniosek,z dnia – 10.08.2004r.

2006

 • W 2006r. – przystępując do wykonywania prac przy budowie pomnika Fundacja dowiedziała się, że nieruchomość przeznaczona pod jego budowę nie jest własnością Miasta, stąd też umowa użyczenia oraz decyzja o pozwoleniu na budowę pomnika są nieważne.

Starania o budowę pomnika Fundacja musiała rozpocząć od początku, oczekując na ponowne wskazanie przez władze Miasta Wielunia odpowiedniej nieruchomości będącej we władaniu Miasta.

 • Mecenasi KGHM, BRE Bank, ALIOR Bank i inni, bardzo wcześnie deklarowali finansowanie budowy monumentu w Wieluniu. Niestety zanim Fundacja odkryła stan faktyczny, tzn. że umowa użyczenia oraz decyzja o pozwoleniu na budowę pomnika są nieważne.Urząd Miasta znając fakty, informował już od samego początku zwracających się do niego po informacje Mecenasów o tym, że Fundacja chce budować monument na terenie, którego nie posiada. Oczywiście z tego powodu Mecenasi i sponsorzy stopniowo odsuwali się od Wielunia i projektu budowy momumentu w mieście, traktując Miasto Wieluń i niestety także Fundację jako podmioty niewiarygodne.

2008

 • 10.01.2008r. – Fundacja „Siudmak Arkana XXI” z inicjatywy Wojciecha Siudmaka, przy poparciu Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, złożyła wniosek o przyznanie Nagrody Nobla dla mieszkańców Wielunia. Uzasadnieniem i poparciem wniosku była bogata międzynarodowa działalność Fundacji na rzecz pokoju, której celem jest promowanie poprzez sztukę idei pokoju, wychodzącej z miasta Wielunia, tragicznie zniszczonego w dniu 01.09.1939r. gdzie rozpoczął się dramat II Wojny Światowej
 • 10.08.2008r. w tym samym czasie władze miasta, wystapiły z wnioskiem o Pokojową Nagrodę Nobla. Wniosek nie kwalifikował się do rozpatrzenia, ponieważ Pokojową Nagrodę Nobla przyznaje się za działalność na rzecz pokoju, a nie za fakty historyczne i to, że miasto padło ofiarą napaści wojsk niemieckich w 1939 r.
 • 28.11.2008r. – uchwała Rady Miejskiej w Wieluniu wyrażająca zgodę na nieodpłatne oddanie w użytkowanie działki nr 95 obręb 8m. Fundacji z przeznaczeniem pod budowę pomnika „Wieczna Miłość”. Po czterech latach, od chwili wydania nieważnej umowy o użyczenie nieruchomości, Urząd Miasta uregulował stan prawny nieruchomości, na której miał stanąć pomnik. Miasto Wieluń stało się wreszcie właścicielem działki nr 95.

2009

 • 09.06.2009r. – Burmistrz Wielunia użyczył Fundacji nieruchomość o powierzchni 3.000m² nr 95/6 obręb 8 m w Wieluniu w celu budowy na tej nieruchomości pomnika „Wieczna Miłość, w miejscu wskazanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 02.06.2006. nr XLI/427/06.
 • 28.08.2009r. – z inicjatywy Wojciecha Siudmaka, przy poparciu Instytutu Pamięci Narodowej i Narodowego Centrum Kultury, NBP wydaje srebrną monetę obiegową o nominale 10 zł, próba Ag 925, średnica 32 mm, o masie 14,4 gramów. Wielkość emisji 100 000 sztuk. Tematem emisji jest Wrzesień 1939 – Wieluń . Jest to wydarzenie o historycznej wymowie, ponieważ po raz pierwszy od 600 lat imię Wielunia zostało uwiecznione na monecie obiegowej. Moneta została zaprojektowana przez Wojciecha Siudmaka, podobnie jak karta filatelistyczna Poczty Polskiej z wizerunkiem „Wiecznej Miłości”. Oba wydania wpisują się w logiczną całość Światowego Projektu Pokoju i przyczyniają się do jego dalszej popularyzacji.
 • 1.09.2009r. Z okazji 70 rocznicy wybuchu wojny – w wielunskim WDK, specjalnie dla mieszkańców Wielunia z udziałem osobistości z Komitetu Honorowego, została zrealizowana Wystawa Projektu Pokoju wraz z koncertem i prezentacją prototypu rzeźby o wysokosci 250cm. wraz z cokołem. Realizacja ta była możliwa dzięki wielkiemu wkładowi mecenasa Projektu Pokoju, wieluńskiej firmy Korona i jej prezesa Andrzeja Wróbla.

2010

 • 22.02.2010r . – po pięciu latach starań, Starosta Wieluński wydał na rzecz Fundacji decyzję o pozwoleniu na budowę promenady i pomnika „Wieczna Miłość” w Wieluniu według koncepcji Wojciecha Siudmaka, zgodnie z wnioskiem Fundacji z dnia 18.01.2010r.
 • Od lutego 2010r. – Fundacja czyni starania o pozyskanie darczyńców do sfinansowania budowy promenady i pomnika „Wieczna Miłość” w Wieluniu. W staraniach tych aktywnie uczestniczy Spółka Akcyjna KORONA z Wielunia. Fundacja zaproponowała utworzenie Konsorcjum darczyńców na rzecz Wielunia i zadeklarowała daleko idącą współpracę z Konsorcjum.
 • Luty 2010r. – wystąpienie Wojciecha Siudmaka jako autora Projektu do Prezydenta RP w sprawie objęcia honorowym patronatem całości Światowego Projektu Pokoju „Wieczna Miłość”. Wniosek zyskał wstępną akceptację Kancelarii Prezydenta RP przed tragiczną katastrofą w Smoleńsku w dniu 10.04.2010r.. Fundacja oczekuje na ponowne rozpatrzenie wniosku przez Prezydenta Komorowskiego
 • W kwietniu 2010r. – Rada Fundacji wprowadziła zmiany w Statucie Fundacji dostosowując go w szerszym zakresie do realizacji Światowego Projektu Pokoju „Wieczna Miłość” i współpracy w tym zakresie z innymi organizacjami, w szczególności stowarzyszeniami na rzecz realizacji tego Projektu. Dokonano także zmian w Zarządzie i Radzie Fundacji. Zarząd Fundacji został wzmocniony poprzez pozyskanie do pracy w Fundacji jako Wiceprezesa doświadczonego ekonomisty dr Andrzeja Kowalczyka. Na czele Rady Fundacji stanęła mecenas Emilia Nowaczyk. Zapewniało to zdolność organizacyjną Fundacji w okresie budowy promenady i pomnika „Wieczna Miłość” w Wieluniu.
 • Od maja 2010r . – programowanie przez Fundację cyklu konferencji i wykładów na temat Projektu w Uniwersytetach Polski i Europy. Wymiana między Uniwersytetami. Działalność w tym zaktresie zapoczątkowano w Politechnice Poznańskiej – cenionym na świecie Uniwerystecie Technologii w Poznaniu.
 • Maj 2010r. – udostępnienie strony internetowej Projektu „Wieczna Miłość”, www.wiecznamilosc.org poświęconej w znaczącej części budowie promenady i monumentu. Na stronie znalazły się wszystkie istotne informacje dotyczące Fundacji, Projektu, udziału darczyńców w budowie promenady i pomnika,
 • 06.05.2010r. - wystawa informacyjna dla mieszkańców miasta o rozwoju Światowego Projektu Pokoju „Wieczna Miłość” w Bibliotece Miejskiej w Wieluniu.
 • 07.05.2010r. - koncert nadzwyczajny „Wieczna Miłość” w wieluńskim kościele Franciszkanów prezentujący między innymi symfonie Francisa Lai, napisaną specjalnie dla Projektu i dedykowaną mieszkańcom Wielunia, z udziałem światowej sławy polskiego tenora Dariusza Stachury. W programie: prezentacja Projektu, odczytanie tekstów oraz wykonanie utworów przez wieluński chór i solistów.
 • 4.06.2010r. – wystąpienie przez Fundację z wnioskiem do Burmistrza Wielunia-Mieczysłwa Majchra, o udział finansowy Miasta w wykonaniu budowy promenady i monumentu « Wieczna Miłość » wraz z obszernym uzasadnieniem.
 • 17.09.2010r. – wniosek Fundacji do Burmistrza Miasta Wielunia-Mieczysława Majchra, o zaplanowanie w budżecie na rok 2011 środków na budowę promenady i monumentu w kwocie co najmniej 600.000 zł. – do wniosku dołączono kompletną dokumentację dotyczącą budowy wraz z propfesjonalnie opracowanym kosztorysem poszczególnych etapów.
 • 25.10.2010r . – kolejne pismo Fundacji do Burmistrza Wielunia -Mieczysława Majchra, 
w sprawie udziału rzeczowego i finansowego Miasta w budowie monumentu i promenady 
w Wieluniu. Przyrzeczenia Burmistrza o przekazaniu powyższej kwoty na rzecz Fundacji. pozostaly bez echa. w sprawie udziału rzeczowego i finansowego Miasta w budowie monumentu i promenady w Wieluniu. Przyrzeczenia Burmistrza o przekazaniu powyższej kwoty na rzecz Fundacji. okazały się słowami rzuconymi na wiatr.
 • 04.11.2010r. – kolejny koncert w wieluńskim kościele Franciszkanów z udziałem utalentowanych artystów młodego pokolenia – w tym Natalii Rubiś – sopran. Ponowna prezentacja Projektu i prośba o współdziałanie w jego realizacji w Wieluniu.

2011

 • 21.01.2011r . – ponowienie wniosku do nowego Burmistrza Janusza Antczaka o udział rzeczowy i finansowy w budowie promenady i monumentu « Wieczna Miłość » wraz z uzasadnieniem.
 • 21.01.2011r. – pismo do Przewodniczacego Rady Miejskiej o zainteresowanie Radnych sprawą konieczności udziału finansowego Miasta w budowie promenady i monumentu. Zabieganie przez Fundację od stycznia 2011r. o spotkanie z Radnymi na wybranej Sesji Rady, w celu przedstawienia nowo wybranym Radnym całości Projektu Pokoju oraz trudności w budowie i braku współdziałania władz Miasta.
 • 2.04.2011r. – kolejne pismo do Burmistrza Wielunia wskazujące na brak odpowiedzi na poprzednie wnioski i pisma kierowane od czerwca 2010r.
 • 27.05.2011r. – wystawa w Centum Wykładowo – Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej w Poznaniu Światowego Projektu Pokoju « Wieczna Miłość », prototypu rzeźby oraz twórczości Wojciecha Siudmaka, Autora Projektu. Wystawa czynna była do 20 października 2011r. i licznie odwiedzana przez studentów uczelni poznańskich, mieszkańców Poznania, miłośników sztuki oraz turystów i uczestników międzynarodowych konferencji.
 • 27.05.2011r. – prezentacja Projektu przez Wojciecha Siudmaka w Telewizji WTK w Poznaniu.
 • 31.05.2011r . – ponowne monitowanie na pismie Burmistrza Miasta przez Fundację w sprawie nie rozpoznanych wniosków Fundacji dotyczących udziału finansowrego Miasta w budowie.
 • 4.06.2011r . – prezentacja Projektu w Hotelu-Restauracji « Hotelowa » w Wieluniu i powstanie Społecznego Komitetu na rzecz budowy monumentu « Wieczna Miłość » jako I etapu Światowego Projektu Pokoju z Panią Bogumiłą Czerniak jako jego Przewodniczącą.
 • 17.06.2011r. – spotkanie przedstawicieli Fundacji i członków Wieluńskiego Komitetu na rzecz budowy monumemntu « Wieczna Miłość » w Wieluniu z Burmistrzem Wielunia, gdzie Burmistrz wypowiedział się w sprawie udziału finansowego Miasta w budowie i zadeklarował sumę 50.000 zł. Burmistrz był poinformowany, że Fundacja wystosowała wniosek o zapewnienie środków finansowych na budowę pomnika w wysokości 600.000 zł. (tj.1/3 przewidywanych kosztów budowy).
 • 24.06.2011r . – Fundacja po raz kolejny zwraca się do Burmistrza Miasta o współdziałanie w budowie oraz zapewnienie udziału finansowego. Pomimo licznych wniosków kierowanych w tej sprawie, Fundacja nie otrzymała merytorycznej odpowiedzi.
 • 24.06.2011r. – dwukrotne pisma Prezesa Fundacji Wojciecha Siudmaka do Dyrektora Narodowego Centrum Kultury Krzysztofa Dudka w sprawie popracia wniosków Fundacji kierowanych do władz Miasta Wielunia. Pisma pozostały bez odpowiedzi.
 • 2004-2011r. – wielokrotne kontakty, spotkania i prośby w sprawie współpracy z władzami miasta, kierowane do posła  Mieczysława Łuczaka nie zostaly nigdy uwzględnione 
i przyrzeczenia pozostaly bez echa.

2012

 • 2012r. - Prowadzone są rozmowy z Prezydentem miasta Kielc, Wojciechem Lubawskim na temat budowy koncepcyjnie nowej promenady. Nowa przestrzeń integracyjna zawierać będzie rzeźbę, gwiazdozbiory, fontanny w formie spirali uniwersalnych oraz rzeźby symbolizujące pokojowe współistnienie. Całość będzie interesującym miejscem odpoczynku i refleksji dla mieszkańców miasta. Jest to kanwa, na której oprte bedą inne wersje archiektoniczne, dostosowując się do terenu jaki miasto na ten cel przeznacza. Monument « Wieczna Miłość » jest sercem i uzasadnieniem formy tej przestrzeni. W utworzoną przestrzeń wpiszą sie dodatkowe dzieła, przekazane przez miasta, biorące udział w pokojowej sztafecie dzieł sztuki. Koncepcja ta uchyla nam rąbka wszechświata. Mówi o prawach natury jakie rządzą na ziemi i w kosmosie. Skupia w jednym miejscu: spojrzenie na kosmos, na prawa natury, na sztukę i na harmonijny związek tych elementów ze sobą. W Kielcach wybrane miejsce jest idealną przestrzenią i marzeniem dla projektów każdego urbanisty. Zostało świetnie pomyślane przez przedwojennych architektów, bo łaczy - miejskie centrum z atrakcyjnym terenem wypoczynku dla jego mieszkańców,
 • 26.04.2012r. - W Muzeum Narodowym w Kielcach została otwarta wystawa prac Wojciecha Siudmaka, prezentujaca Światowy Projekt Pokoju. Oprócz obrazów, rysunków i małych rzeźb wystawiony był także prototyp rzeźby "Wieczna Milość" o wysokości 250cm. Wystawa trwała 5 miesięcy i cieszyła się wielkim powodzeniem.
 • 15.10.2012r. - Rozpoczęte zostaly prace rzezbiarskie w Atelier SNBR w Sainte Savigne koło miasta Troyes we Francji nad realizacją prototypu rzeźby o wysokosci 450cm. Prace te zostały zakończone wczesną wiosną. 2013r.

Responsive image

2013

 • 2013r. – prowadzona jest praca nad dokładnym oszacowaniem wkładu Artysty w budowę monumentu. Oprócz oszacowania dziesięcioletniej i wytężonej pracy nad realizacją dochodzi wartość artystyczna dzieła, która wzbogaca dziedzictwo Wielunia i którą szacuje się na ponad 1 000 000 złotych.
 • 2013r. – Autor prowadzi intensywne prace w tworzywie sztucznym i gipsie nad realizacją prototypu rzeźby wielkości 4.50m, który ma posłużyć jako model do odlewu monumentu.
 • 2013r. Aktywne włączenie się Burmistrza Wielunia Janusza Antczaka, Rady Miejskiej oraz pracowników Urzędu Miejskiego w realizację pierwszego etapu Projektu.
 • 28.08 2013r. – Zakończenie prac związanych z wykonaniem odlewu w Kielcach i transport monumentu do Wielunia.
 • 31.08.2013r.- Uroczyste odsłonięcie monumentu w Wieluniu. Podczas uroczystości, chór i orkiestra Filharmonii Łódzkiej wykonała polską prapremierę IX symfonii Ludwiga van Bethovena. 80 osobowej orkiestrze towarzyszył 80 osobowy chór oraz soliści.
 • 1.09.2013r. – ceremonia wręczenia Pierwszej Nagrody Pokoju w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Laureatem został polski kompozytor Wojciech Kilar. Orkiestra wykonała utwory Francis'a Lai i Wojciecha Kilara. Solistami byli: Natalia Rubiś – sopran, i Agnieszka Rehlis – mezzosopran.

2014

 • 12.06.2014r. – happening zorganizowany przez ZS nr.2 im. Jana Długosza z udziałem młodzieży ukraińskiej, niemieckiej i polskiej przy monumencie pokoju « Wieczna Milość » w Wieluniu.
 • 1.09.2014r. - udostępnienie internautom, pierwszego etapu realizowanej strony internetowej, która będzie zawierać wyczerpujące informacje o Projekcie, Fundacji, Wojciechu Siudmaku oraz aktualności.
 • 3.10.2014r. - ceremonia wręczenia Drugiej Nagrody Pokoju w Ambasadzie Polski w Paryżu. Laureat zostanie wybrany przez międzynarodową kapitułę.
 • 22.10.2014r. - odbędzie się w Poznaniu, ceremonia wręczenia Wojciechowi Siudmakowi Statuetki Złotego Hipolita. Towarzystwo imienia Hipolita Cegielskiego ustanowiło w 2001 roku honorowe wyróżnienie dla wybitnych osobistości - statuetkę Złotego Hipolita wraz z nadaniem godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. Wyróżnienie to otrzymują reprezentanci nauki, Kościoła, kultury, polityki i gospodarki, którzy swoją działalnością, dokonaniami trwale zapisali się w świadomości społecznej. Decyzją sejmu RP rok 2013 z okazji 200. rocznicy urodzin był rokiem Hipolita Cegielskiego.
 • 27.10.2014r. - przewidziane jest przekazanie na ręce Burmistrza Janusza Antczaka dla kolekcji Muzeum: makiety promenady, pierwowzoru statuetki Nagrody Pokoju wykonanej z pozłacanego brązu, rysunków monety oraz innych szkiców.

Responsive image

2014

– Osobnym tematem wymagającym precyzyjnego przekazu mieszkańcom miasta i internautom bedą informacjie o trudnościach z jakimi nadal spotyka sie Fundacja ze strony Starosty, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu i Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi.. Zarówno Fundacja jak i członkowie Międzynarodowego Komitetu Honorowego Światowego Projektu Pokoju „Wieczna Miłość”, którego istotnym etapem jest budowa w Wieluniu monumentu wraz z zagospodarowaniem wokół niego terenu działki nr 95/6, są zbulwersowani rażącymi nieprawidłowościami w działaniu organów nadzoru budowlanego, które zostaną opisane w białej księdze Projektu.

O pilne udostępnienie tej ksiegi w internecie w formie elektronicznej oraz wydrukowanej broszury, proszą nas internauci, którzy dobrze wiedzą o naszych trudnościach, ale nie znają szokujących szczegółów stałego naruszania prawa. Organy te, zamiast współdziałać z Fundacją w realizacji tej prestiżowej dla Wielunia inwestycji, dzięki której miasto wzbogaciło się o cenny obiekt kultury o wartości ponad 1,8 miliona złotych, który staje się rozpoznawalnym punktem na mapie świata, robią wszystko, aby przeszkodzić w jego rozwoju z naruszeniem przepisów prawa, do których przestrzegania zostały powołane.


Responsive image

Ważnym elementem Projektu Pokoju jest międzynarodowa dzialalność medialna Wojciecha Siudmaka - twórcy Światowego Projektu Pokoju, autora monumentu « Wieczna Milość » oraz fundatora międzynarodowej Nagrody Pokoju. Dzięki licznym artykułom w prasie, audycjom radiowym i telewizyjnym oraz koncertom muzycznym, szeroka rzesza publiczności w Polsce i poza granicami kraju mogła bliżej zapoznać się z faktami historycznymi na temat tragedii Wielunia oraz lepiej zrozumieć przesłanie Projektu Pokoju. Szerszy opis tej działalności znajdą internauci w najbliższej przyszłości na stronie internetowej « Wieczna Milość ».

Wojciech Siudmak jest honorowym obywatelem miasta Wieluń w Polsce oraz miasta Ozoir la Ferriere i miasta Saint Thibault des Vignes we Francji. Został wielokrotnie odznaczony, między innymi:

 • 26.03.1999 - Krzyżem Oficerskim Orderu zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu,
 • 08.06.2013 - Wielkim Złotym Medalem Akademii Art-Sciences-Lettres w Paryżu ( Diplome de Grande Medaille d'Or avec Plaquette d'Honneur),
 • 22.10.2014 - Statuetką Złotego Hipolita w PoznaniuKONTAKT


Responsive image


Siedziba:
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16G/140, 61-719 Poznań
tel. +48 61 847 09 71, +48 61 847 09 72

KRS: 0000139584; NIP: 832-19-13-961; REGON: 731588958

Informacje: e-mail: contact@siudmak.fr | www.siudmak.fr | www.wiecznamilosc.org


Numery kont Fundacji SIUDMAK ARKANA XXI:
wpłaty w PLN – PEKAO SA I o./Warszawa: PL 79 1240 1037 1111 0010 0435 9668 PKO PPL PW
wpłaty w EUR – PEKAO SA I o./Warszawa: PL 84 1240 1037 1978 0010 0852 7289 PKO PPL PW


« Swiatowy Projekt Pokoju-Wieczna Milosc », koncepcja całości, teksty oraz sformułowania są dziełem Wojciecha Siudmaka
© copyright Wojciech Siudmak 2002

Miedzynarodowa « NAGRODA POKOJU-Wieczna Milosc » zostala ufundowana przez Wojciecha Siudmaka
© copyright Wojciech Siudmak 2002